การบังคับให้เว็บhttp ไป https ด้วย .htaccess

สำหรับท่านที่ใช้apache เป็นเว็บไซต์ และมีการติดตั้ง SSl แล้ว สามารถบังคับทุกหน้าไปที่ https ได้

การบังคับให้เว็บไปหน้า https นั้นทำได้ โดยการเขียน .htaccess ดังนี้

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*) https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [NE,L,R=301]
</IfModule>