การ redirect เว็บไปโดเมนอื่นด้วย php

วิธีการ ส่งเว็บไปหน้าอื่น (รีไดเรค) -Redirect web-โดยใช้ -PHP

  1. วิธีการ add header location

<?
 header( “location: http://www.dochost.net” );
 exit(0);
?>

** location ต้องตามติดด้วย ( : ) เสมอ

สำคัญ*** location ต้องตามติดด้วย ( : ) เสมอ